ЗАТВЕРДЖЕНО

З’їздом Всеукраїнської громадської організації

"Українське біохімічне товариство"

Протокол № 1 від 5 грудня 2016 р.

Президент ВГО "Українське біохімічне товариство"

                   ___________     Комісаренко С.В.

.

  

Статут

Всеукраїнської громадської організації

"Українське біохімічне товариство"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 26111530

 

 Київ - 2016

   
   
 
   

 І. Загальні положення

I.1. Всеукраїнська громадська організація "Українське біохімічне товариство" (далі -Товариство) є Всеукраїнською громадською організацією науковців, викладачів, аспірантів та інших громадян України, яка створена для задоволення своїх громадських і наукових інтересів в галузі біохімії, молекулярної біології, біотехнології та в суміжних галузях науки, освіти, медицини, сільського господарства, харчової промисловості тощо.

I.2. Товариство створено і діє згідно Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність громадських організацій.

I.3. Діяльність Товариства не є прибутковою.

I.4. Діяльність Товариства здійснюється на засадах законності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

I.5. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

I.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, може від свого імені набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді.

I.7. Товариство має круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмові бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких реєструються в установленому порядку.

I.8. Товариство поширює свою діяльність на територію України.

I.9. Назва та юридична адреса постійно діючого виконавчого органу Всеукраїнської громадської організації "Українське біохімічне товариство": Центральна Рада, що знаходиться за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

II. Мета та завдання Товариства

II.1. Основна мета діяльності Товариства - об'єднання вчених для розвитку біохімії та споріднених наук, захист їх фахових інтересів, взаємна координація науково-дослідної роботи та обмін досвітом між вченими.

II.2. Для досягнення цієї мети Товариство ставить перед собою такі завдання:

 1. пропагувати наукові і практичні досягнення біохімічної та суміжних з нею наук;
 2. сприяти піднесенню престижу біохімічної науки в Україні;
 3. координувати наукові дослідження з біохімії серед членів Товариства;
 4. надавати всебічну наукову і методичну допомогу біохімікам регіонів, вищій та середній школі ;
 5. сприяти об'єднанню науки і навчання шляхом наукових досліджень з біохімії у вищих навчальних закладах;
 6. проводити наукові з'їзди, конференції, симпозіуми, школи-семінари тощо з біохімії на національному та міжнародному рівнях;
 7. співпрацювати з міжнародними науковими товариствами (як, наприклад, FЕВS - Федерацією європейських біохімічних товариств та IUBMB - Міжнародним союзом біохімії та молекулярної біології), закордонними науковими установами, фондами тощо;
 8. приймати участь у виданні періодичного науково-теоретичного журналу з біохімії;
 9. сприяти підготовці кадрів біохіміків різних рівнів кваліфікації;
 10. реалізувати демократичні принципи в науковій та педагогічній діяльності.

II.3: Для виконання поставлених завдань Товариство в установленому законом порядку:

 1. вносить пропозиції до органів влади і управління, наукових установ щодо розвитку науки і освіти з біохімії та суміжних галузей знань або виробництва в Україні;
 2. засновує або вступає в міжнародні науково-громадські організації та об'єднання в Україні;та за кордоном;
 3. пропагує ідеї та цілі діяльності Товариства;
 4. представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у громадських та державних органах;
 5. засновує засоби масової інформації;
 6. здійснює господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств для виконання статутних цілей;

ІІІ. Умови і порядок прийому в члени Товариства

ІІІ.1. Товариство складається з дійсних та "Почесних членів". У діяльності Товариства можуть брати участь колективні члени.

ІІІ.2. Дійсними членами Товариства можуть бути громадяни України, які досягли 14 років та займаються біохімічною або суміжною науковою діяльністю. Членство в Товаристві не є перешкодою для участі в інших громадських організаціях.

ІІІ.3. Прийом до дійсних членів Товариства проводиться на засіданні Ради Товариства або Радою місцевого відділення на підставі заяви бажаючого та письмової рекомендації двох членів Товариства, які мають стаж членства не менше 3-х років.

Заявник вважається прийнятим до Товариства, якщо він отримав просту більшість голосів присутніх на засідай: її члені б Ради Товариства або Ради місцевого відділення при відкритому голосуванні.

ІІІ.4. "Почесним членом Товариства" можуть стати вітчизняні та закордонні вчені біохімії та суміжних наук, які своєю науковою працею збагатили науку або є тривалий час активними членами Товариства.

"Почесні члени Товариства" обираються на 3´їзді Товариства простою більшістю голосів від присутніх при відкритому голосуванні.

"Почесні члени Товариства' звільняються від сплати членських внесків.

III.5. Члени Товариства мають право:

 1. обирати і бути обраним до керівних органів;
 2. брати участь в усіх заходах Товариства;
 3. користуватися матеріальною, правовою та юридичною підтримкою Товариства;
 4. публікувати свої праці у виданнях Товариства;
 5. отримувати інформацію про діяльність Товариства.

III.6. Члени Товариства зобов'язані:

 1. приймати активну участь в діяльності Товариства;
 2. дотримуватися вимог Статуту;
 3. сприяти втіленню в життя завдань та рішень Товариства;
 4. вчасно сплачувати членські внески.

III.7. Член Товариства може бути виключений за власним бажанням або за рішенням Ради Товариства або місцевого відділення за рекомендацією хоча б одного члена Товариства у випадках, коли такий член не бере участі в діяльності Товариства, постійно порушує його Статут, не сплачує членські внески у продовж 2 років або порушує загальноприйняті норми етики, які можуть пошкодити "іміджу" Товариства або його членів.

Рішення про примусове звільнення може бути оскаржено З'їздом Товариства.

Рішення З'їзду вважається остаточним.

IV. Порядок утворення і діяльності органів управління Товариства

IV.1. Органами управління Товариства є: З'їзд, Центральна Рада, Президія та Ревізійна комісія Товариства.

IV.2. З'їзд є вищим керівним органом правомочним приймати рішення по всім питанням діяльності Товариства, якщо в його роботі беруть участь більшість обраних делегатів. З'їзд скликається в міру необхідності Центральною Радою але не рідше одного разу в 4 роки.

Позачергові З'їзди скликаються за рішенням Центральної Ради та на письмову вимогу не менше половини членів Товариства для вирішення невідкладних питань.

IV.З. До компетенції З'їзду Товариства відноситься:

 1.  затвердження Статуту Товариства та внесення змін і доповнень до нього;
 2.  визначення і затвердження завдань та основних напрямків діяльності;
 3.  обрання та відкликання членів Центральної Ради та Ревізійної комісії;
 4.  затвердження звітів керівних органів Товариства;
 5.  затвердження бюджету Товариства;
 6.  обрання "Почесних членів Товариства";
 7.  прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Товариства.

IV.4. Рішення про обрання та відкликання членів Центральної Ради, Ревізійної комісії, про внесення змін та доповнень до Статуту, про припинення діяльності Товариства приймаються таємним голосуванням і вважається правомірним, якщо на Заїзді присутні не менше 2/3 делегатів і за нього проголосувало більшість присутніх.

Інші рішення З'їзду ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

IV.5. Виконавчим органом є Центральна Рада (надалі Рада), яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. До Ради входить Президент, представники місцевих відділень та інші обрані члени Товариства.

Рада обирається З'їздом на 4 роки та проводить свої засідання не менш ніж 2 рази на рік. Кожний член Товариства має право обиратися до Ради не більше ніж на 2 терміни підряд.

Засідання Ради вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради за списком. Рішення приймаються простою більшістю голосів при відкритому голосуванні.

IV.6. Рада Товариства:

 1. визначає пріоритетність направлень діяльності Товариства;
 2. складає плани проведення наукових заходів (конференції, симпозіуми, школи-семінари, виїздні сесії тощо.);
 3. створює робочі комісії з окремих ланок діяльності Товариства;
 4. обирає представників до національних та міжнародних науково-громадських
 5. організацій;
 6. вносить зміни і доповнення до Статуту з подальшим затвердженням на З'їзді;
 7. скликає З'їзд Товариства, визначає норми представництва та порядок обрання
 8. делегатів відділень;
 9. призначає зі свого складу та відкликає Президента, віце-президентів і членів Президії;
 10. встановлює форми, розміри і направлення використання коштів і майна;
 11. заслуховує та затверджує звіти, баланси і кошториси витрат;
 12. затверджує зразки атрибутики і символіки Товариства;
 13. приймає рішення про заснування та ліквідацію місцевих осередків, установ та підприємств Товариства, затверджує їх статутні документи;
 14. визначає розміри та порядок сплати вступних та членських внесків;
 15. приймає інші рішення, крім тих, що відносяться до компетенції З'їзду.

IV.7. Виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво, є Президія. До її складу входять: Президент, віце-президенти, вчений секретар, якого призначає Президент, та інші члени Президії.

Президія:

 1. виконує рішення 3' їзду і Ради Товариства та стежить за їх виконанням;
 2. підтримує постійний контакт з місцевими відділеннями та організаціями і підприємствами Товариства;
 3. інформує їх про події стосовно науки і освіти з біохімії та діяльності Товариства;
 4. складає кошторис і бюджет Товариства;
 5. звітує про свою діяльність перед Радою.

IV.8. Президент забезпечує оперативне керівництво.

Він обирається Радою строком на два роки з числа її членів. Обраним вважається кандидат, якщо на засіданні присутні не менше половини членів Ради за списком і рішення Ради прийнято простою більшістю голосів при відкритому голосуванні.

Президент може бути достроково звільнений з посади рішенням Ради, якщо його діяльність не відповідає цілям і завданням Товариства чи наносить йому шкоду.

IV.9. Президент Товариства:

 1. вирішує питання, пов'язані з укладанням договорів з юридичними та фізичними особами;
 2. діє від імені Товариства без доручень, представляє його у взаємовідношеннях з фізичними і юридичними особами;
 3. видає доручення, відкриває та закриває у банках розрахункові та інші рахунки;
 4. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи;
 5. на договірній основі залучає робітників до адміністративної роботи;
 6. заохочує  та   накладає   стягнення,   розподіляє   обов'язки   і   повноваження   між працівниками;
 7. здійснює оперативне управління майном і коштами Товариства;
 8. висуває від імені Товариства претензії і позови до фізичних і юридичних осіб;
 9. звітує про свою діяльність перед Радою Товариства.

IV.10. Президенту може бути делеговано*Радою здійснення інших функцій, пов'язаних з діяльністю Товариства.

В разі відсутності Президента, або неможливості виконання ним своїх обов'язків, останні виконує Віце-президент або призначена Радою особа.

IV.11. На працівників апарату Товариства поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

IV.12. Контролюючі функції у Товаристві здійснює Ревізійна комісія, персональний склад якої визначає 3' їзд.

Ревізійна комісія обирається на 4 роки з 5 осіб. В її склад не можуть входити члени керівних органів Товариства.

Рішення Ревізійної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів відкритим голосуванням.

IV.13. Ревізійна комісія:

 1. стежить за відповідністю діяльності Товариства і його керівних органів Статуту Товариства;
 2. перевіряє стан, проведення фінансових та майнових операцій Товариством та ного керівними органами;
 3. розглядає конфліктні ситуації між окремими членамиТовариства та між Товариством та іншими державними та громадськими організаціями.

IV.14. Для поширення своєї діяльності на території України Товариство засновує місцеві осередки (надалі Відділення). Для набуття статусу юридичної особи відділення Товариства повинні зареєструватися у місцевих органах виконавчої влади. Без набуття статусу юридичної особи відділення Товариства легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування.

IV.15. Відділення діють на засадах цього Статуту та своїх Положень, що приймаються їхніми зборами та затверджуються Центральною Радою, під керівництвом Центральної Ради і контролюються нею.

IV.16. Відділення створюються за наявності не менше 3 членів Товариства, що стало мешкають і працюють на даній території.

Відділення мають право приймати до членів Товариства осіб, які мешкають стало в інших областях при неможливості створення там самостійних осередків.

IV.17. Вищим органом Відділення є конференція або загальні збори (падалі Збори), на яких розглядають питання, що стосуються діяльності Відділення, постанов вищих органів Товариства, обговорюють і затверджують звіти керівних органів Відділення.

IV.18. Вибори керівних органів Відділення та делегатів на З'їзд Товариства проводять відкритим або таємним голосуванням відповідно рішенню Зборів.

IV.19. Чергові Збори скликає Рада Відділення не рідше 1 разу на рік. Норми представництва і нарада обрання делегатів на Збори визначає Рада Відділення.

Збори Відділення вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Питання, що розглядаються на Зборах, вирішуються простою більшістю голосів.          1

IV.20. Для проведення поточної роботи члени Відділення обирають Голову. При наявності більше 15 членів обирається Рада Відділення, яку очолює Голова. Кількість членів Ради визначається рішенням Зборів.

IV.21. Рада скликається в міру необхідності, але не рідше І разу в 6 місяців. Засідання вважаються правомірними за наявності не менше половини членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів.

V. Джерела надходжень і порядок використання коштів та іншого майна Товариства

V.1. У власності Товариства можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

V.2. Майно і кошти Товариства формуються за рахунок:

 1. - майна, переданого йому засновниками, членами Товариства або державою;
 2. - вступних та членських внесків;
 3. - добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб Україні та іноземних держав;
 4. - надходжень від діяльності організацій та підприємств, що перебувають у власнос Товариства:

V.3. Товариство здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, для вирішення своїх статутних цілей і задач.

V.4. Товариство користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

V.5. Товариство та створені ним установи та підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

V.6. Кошти Товариства спрямовуються на проведення заходів передбачених Статутом та оплату праці працівників апарату.

VI. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Товариства

VI. 1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться Центральною Радою з подальшим затвердженням їх на З'їзді Товариства.

VI.2. Товариство не пізніше 5 робочих днів з моменту прийняття рішення про зміни в Статуті подає необхідні документи до реєструючого органу.

VII. Припинення діяльності Товариства

VII. 1. Припинення діяльності Товариства може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

VII.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням З'їзду відповідно до вимог цього Статуту.

Права і обов'язки Товариства при реорганізації переходять до правонаступника.

VІІ.З. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням З'їзду або суду.

VІІ.4 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яку створює орган, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і термін проведення ліквідації, термін пред'явлення претензій до Товариства.

VII.5. Товариство є ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

VІІ.6. Кошти та інше майно Товариства в разі його ліквідації не може перерозподілятися між його членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійний цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.

Ви тут:Головна Українське біохімічне товариство Статут УБТ ХІI Українcький біохімічний конгрес Інформація УБТ Статут УБТ